[Di chuyển máy chủ ổn định đầy đủ]

10/9/2018 (thứ ba) -10/10 (thứ tư) 12:00-21:00 trong khi di chuyển máy chủ thực hiện. Dịch vụ trong một phần, trên trang web chính thức (trang web, tài liệu quảng cáo, đăng ký sự kiện nhập học), hoặc hành vi và sự thất bại có thể đi ra ngoài.

Tìm thấy một lỗi mà chúng ta thời gian, sửa đổi.

Để người dùng rất bất tiện bất tiện, nhưng khiêm nhường, xin vui lòng nhất.

▲Quay lại đầu trang