Tìm kiếm việc làm

Lịch làm việc hàng năm

Hướng dẫn nghề nghiệp bắt đầu từ tháng chín của năm trước.
Tuyển dụng các hỗ trợ thông qua các năm.

Tại Trung tâm hướng nghiệp, việc làm sinh viên mạnh mẽ hỗ trợ trong suốt năm.
Lực lượng sẽ hình thành cơ sở tổng hợp phổ biến ý thức kiểm tra, hướng dẫn nghề nghiệp, công việc tìm kiếm các hoạt động từ tháng chín năm trước, sinh viên có được trong giai đoạn. Từ 1 tháng 1 năm, tiếp tục hỗ trợ bằng văn bản và kỹ lưỡng đến một penmanship tiểu luận, bài thi thực hành, phỏng vấn và công việc săn bắn. Chuẩn bị cho việc tìm kiếm các hoạt động sản xuất.

Công việc sự kiện chương trình

▲Quay lại đầu trang