Trong giáo dục dạy nghề và các chuyên gia giáo dục nghề nghiệp đến với thế giới.

Trường cao đẳng tin tức

  Phát hành báo chí

  • Chính quyền vùng đô thị Tokyo
  • Bộ khoa học và công nghệ (MEXT)
  • Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp
  • Bộ nội vụ
  • Bên thứ ba đánh giá đã hoàn thành
  • Tokyo đào tạo nghề học khác trường Hiệp hội
  • Tokyo chuyên nghiệp học Consortium
  • Hiệp hội an ninh của Nhật bản điện thoại thông minh
  • Shinjuku-ku
  • Các chương trình khuyến mãi cho các giáo dục ngôn ngữ Nhật Bản Hiệp hội