Hệ thống AI, và trò chơi sản xuất vùng tuyển sinh đơn xin chấm dứt thông báo

Hệ thống AI, và trò chơi sản xuất khóa học 2019 年 3 月 liên quan đến tuyển sinh chấp nhận bởi vì chúng tôi đã đóng trên mẫu đơn.
(Đối với hệ thống AI, và trò chơi phòng sản xuất khác ngoài tỉnh tiếp tục chấp nhận đơn xin nhập học)

▲Quay lại đầu trang